Wisla Odpady
Mieszkaniec

LIMIT NA ODPADY!

Uwaga! Od 1 kwietnia 2022 roku zmiany związane z gospodarowaniem odpadami dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i okresowo.

 

 

Nieruchomości zamieszkałe na stałe Nieruchomości zamieszkałe okresowo ("letniskowe")

 

Odpady zielone - części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (tj. przede wszystkim trawa, gałęzie i liście)

4 worki podczas każdego odbioru odpadów sprzed

nieruchomości.

Limit obowiązuje tylko dla zbiórki sprzed nieruchomości.

Odbiór na PSZOK możliwy dla każdej ilości, jednak

każdorazowo płatny – 1,00 PLN/kg odpadów.

1 worek podczas każdego odbioru odpadów sprzed

nieruchomości.

Limit obowiązuje tylko dla zbiórki sprzed nieruchomości.

Odbiór na PSZOK możliwy dla każdej ilości, jednak k

ażdorazowo płatny – 1,00 PLN/kg odpadów.

 

 

                                                                                                     Odpady wielkogabarytowe

0,5 Mg/rocznie na każdą nieruchomość

Każda ilość ponad przyjęty limit płatna w ramach usług

dodatkowych świadczonych na PSZOK – 1,00 PLN/kg.

0,01 Mg/rocznie na każdą nieruchomość

Każda ilość ponad przyjęty limit płatna w ramach usług

dodatkowych świadczonych na PSZOK – 1,00 PLN/kg.

 

 

                                                                                                      Odpady budowlane

0,5 Mg/rocznie na każdą nieruchomość

Każda ilość ponad przyjęty limit płatna w ramach usług

dodatkowych świadczonych na PSZOK – 1,00 PLN/kg.

0,01 Mg/rocznie na każdą nieruchomość

Każda ilość ponad przyjęty limit płatna w ramach usług

dodatkowych świadczonych na PSZOK – 1,00 PLN/kg.

 

Aby właściciel nieruchomości mógł pozostawić na PSZOK opady, wykraczające poza wyznaczone limity, zobowiązany będzie do wypełnienia dodatkowej deklaracji (do pobrania w zakładce formularze). Druk będzie dostępny również na PSZOK. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli na PSZOK opadów nie dostarczy właściciel nieruchomości osobiście – może to zrobić tylko osoba posiadająca stosowne upoważnienie od właściciela (przykładowy wzór do pobrania w zakładce formularze). W przypadku braku stosownego upoważnienia – odpady nie zostaną odebrane. Należy o tym pamiętać każdorazowo podczas dostarczania odpadów na PSZOK.

Dokonanie płatności za ilość opadów wykraczającą poza limit możliwe będzie na PSZOK od razu - tylko kartą płatniczą

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 33/8578850 lub 33/8552425 w. 120.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:  ul. Ustrońskiej 1 (oczyszczalnia ścieków), czynny:  poniedziałki, środy, piątki - 6:00 - 17:00 soboty - 6:00 - 13:00

Usługi dodatkowe polegające na przyjmowaniu odpadów budowlanych, wielkogabarytowych oraz bio (części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy) realizowane są: poniedziałki, środy, piątki -7:00 - 17:00 soboty - 7:00 - 12:00           

                                                                                                                                                    
W Punkcie odbierane są bezpłatnie selektywnie zbierane odpady:

- papier

- metale

- tworzywa sztuczne

- szkło

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe

- bioodpady (m.in. resztki jedzenia i inne odpady kuchenne)

- odpady niebezpieczne

- przeterminowane leki i chemikalia

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- opony

W Punkcie dostępne są dla mieszkańców worki do selektywnej zbiórki odpadów. Worki na odpady biodegradowalne będzie można pobrać tylko w przypadki kiedy na nieruchomości nie jest zgłoszony kompostownik. 

W Punkcie nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej.


                                                       Odpady będą odbierane wyłącznie za okazaniem numeru ewidencyjnego

 

Kontakt PSZOK: 536 104 399

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Wisła:

                                                                                          EKOSTELA sp. z.o.o.        

                                                                                          ul. Żniwna 9

                                                                                          Brzezówka, 43-418 Pogwizdów

                                                                                          (tel.: 536 104 399, 536 043 335)