Wisla Odpady
Mieszkaniec

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą do naliczenia opłaty właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np.: zmiana liczby osób, narodziny dziecka, nabycie/sprzedaż nieruchomości). Jeżeli zmiana ilości osób związana jest ze śmiercią mieszkańca, wówczas termin złożenia korekty deklaracji wynosi do 6 miesięcy od dnia zgonu.