UWAGA!!!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przypominamy, że odpady selektywnie zbierane (makulatura, tekstylia, szkło, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe), odpady wielkogabarytowe, odpady problematyczne (niebezpieczne np. baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane leki, akumulatory) oraz odpady z remontów są odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tylko za okazaniem identyfikatora z nadanym numerem ewidencyjnym. Punkt jest zlokalizowany przy ulicy Ustrońskiej 1 (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6.00-17.00 i soboty w godzinach 8.00-15.00.

Zabrania się pozostawiania odpadów przed ogrodzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przerzucania worków z odpadami za bramę wjazdową – na teren Punktu.

Zgodnie z dyspozycją artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Od dnia 16 lipca 2014 roku przy ulicy Ustrońskiej  1 w Wiśle został zainstalowany monitoring. Osoby, które będą pozostawiać odpady w miejscu niedozwolonym oraz poza godzinami otwarcia Punktu, zostaną obciążone kosztami zagospodarowania tych odpadów.