UWAGA!!!

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przypominamy, że odpady selektywnie zbierane (makulatura, tekstylia, szkło, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe), odpady wielkogabarytowe, odpady problematyczne (niebezpieczne np. baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane leki, akumulatory) oraz odpady z remontów mogą być odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tylko za okazaniem identyfikatora z nadanym numerem ewidencyjnym. Punkt jest zlokalizowany przy ulicy Ustrońskiej 1 (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie prowadzi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6.00-17.00 i soboty w godzinach 8.00-15.00.

Zabrania się pozostawiania odpadów przed ogrodzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przerzucania worków z odpadami za bramę wjazdową – na teren Punktu.

Stosownie do art. 145 Kodeksu Wykroczeń, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Informujemy, że przy ulicy Ustrońskiej 1 w Wiśle zainstalowano monitoring z kamerą dzień/noc. Osoby, które będą pozostawiać odpady w miejscu niedozwolonym oraz poza godzinami otwarcia Punktu, zostaną obciążone kosztami zagospodarowania tych odpadów.

ODPADY Z REMONTÓW

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisła, odpady budowlane i rozbiórkowe powinny zostać dostarczone przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady te będą odbierane maksymalnie raz na tydzień, do ilości 1100 l na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1100 l na daną nieruchomość (w budynkach mieszkalnych) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy mieszkaniec zleca wykonanie remontu nieruchomości np. firmie budowlanej, wówczas należy zauważyć, iż zgodnie z dyspozycją art. 22 ustawy o odpadach koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów.
W myśl art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach przez wytwórcę odpadów należy rozumieć:
– każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów);
– każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
– wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.”
Wobec powyższego ww. odpady winny zostać usunięte na koszt przedsiębiorcy.

Gmina jest zobowiązana do odbioru tylko odpadów komunalnych, powstających wyłącznie z bytowania człowieka. Natomiast odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych w których prowadzona jest np. działalność gospodarcza, odbierane będą na zasadach ustalonych w indywidualnej umowie zawartej przez właściciela nieruchomości z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do zawarcia dodatkowej, odrębnej umowy na wywóz odpadów komunalnych. Ponadto zabrania się dostarczania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.