Szanowni Mieszkańcy

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany (n.p. sprzedaży lub nabycia nieruchomości, zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość). Mając na uwadze powyższe opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

W sytuacji zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do tut. Urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania.

W przypadku dodatkowych pytań lub niejasności pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska pozostaje do Państwa dyspozycji osobiście (biuro Nr 102) lub pod numerem telefonu 33/851-38-86.