Zagospodarowanie odpadów

INFORMACJA

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Wisła zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Burmistrz Miasta Wisła  udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Wisła zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Dębina 36
    w Jastrzębiu Zdroju prowadzona przez COFINCO-POLAND Sp. z o.o. ul. Graniczna 29, 40-950 Katowice.
  • Instalacja zastępcza Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbierania prowadzona przez PST TRANSGÓR S.A. Stacja Segregacji przy ul. Norwida 34a w Jastrzębiu Zdroju.
  • Instalacja regionalna BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory.