Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Jędrzejek

Zmiany w odpadach

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem  1 stycznia 2017 roku wprowadza się zmiany dotyczące:

  1. ograniczenia masy odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,  odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości:
  • z nieruchomości wielorodzinnej (zabudowa wielomieszkaniowa) 1000 kg na jeden samodzielny lokal mieszkalny rocznie,
  • z pozostałych nieruchomości (zabudowa jednorodzinna) 1000 kg rocznie na nadany numer ewidencyjny

    2. sposobu segregowania odpadów, tzn. opakowania wielomateriałowe (opakowania po mleku, sokach i napojach – tzw. Tetra Pak; opakowania po zupkach, przyprawach, lekarstwach) umieszczać należy w workach koloru żółtego razem z tworzywami sztucznymi i drobnym metalem.

Firma odbierająca odpady komunalne

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. usługę w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wisła świadczyć będzie firma Ekoplast-Produkt Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie.

Uprzejmie informujemy, że odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem
w godzinach od 7.00 do godz. 19.00. Kubły oraz worki należy wystawić do godziny 7.00
w dniu odbioru, poza ogrodzeniem, w miejscu dostępnym i gwarantującym bezkolizyjny dojazd pojazdu przedsiębiorcy.

Terminy wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
do dnia 5 kwietnia -> styczeń, luty, marzec
do dnia 5 lipca -> kwiecień, maj, czerwiec
do dnia 5 października -> lipiec, sierpień, wrzesień
do dnia 31 grudnia -> październik, listopad, grudzień
Informacja – PDF

Informacja – odpady komunalne

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wisła uprzejmie prosi mieszkańców, aby worki po zapełnieniu były związane (tasiemką dołączoną do worków)i opisane numerem ewidencyjnym. Ponadto zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła zabrania się gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne (np. pojemnikach, workach) gorącego popiołu.

Szanowni Mieszkańcy

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany (n.p. sprzedaży lub nabycia nieruchomości, zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość). Mając na uwadze powyższe opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

W sytuacji zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do tut. Urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania.

W przypadku dodatkowych pytań lub niejasności pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska pozostaje do Państwa dyspozycji osobiście (biuro Nr 102) lub pod numerem telefonu 33/851-38-86.

UWAGA!!!

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przypominamy, że odpady selektywnie zbierane (makulatura, tekstylia, szkło, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe), odpady wielkogabarytowe, odpady problematyczne (niebezpieczne np. baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane leki, akumulatory) oraz odpady z remontów mogą być odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tylko za okazaniem identyfikatora z nadanym numerem ewidencyjnym. Punkt jest zlokalizowany przy ulicy Ustrońskiej 1 (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie prowadzi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6.00-17.00 i soboty w godzinach 8.00-15.00.

Zabrania się pozostawiania odpadów przed ogrodzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przerzucania worków z odpadami za bramę wjazdową – na teren Punktu.

Stosownie do art. 145 Kodeksu Wykroczeń, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Informujemy, że przy ulicy Ustrońskiej 1 w Wiśle zainstalowano monitoring z kamerą dzień/noc. Osoby, które będą pozostawiać odpady w miejscu niedozwolonym oraz poza godzinami otwarcia Punktu, zostaną obciążone kosztami zagospodarowania tych odpadów.

ODPADY Z REMONTÓW

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisła, odpady budowlane i rozbiórkowe powinny zostać dostarczone przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady te będą odbierane maksymalnie raz na tydzień, do ilości 1100 l na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1100 l na daną nieruchomość (w budynkach mieszkalnych) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy mieszkaniec zleca wykonanie remontu nieruchomości np. firmie budowlanej, wówczas należy zauważyć, iż zgodnie z dyspozycją art. 22 ustawy o odpadach koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów.
W myśl art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach przez wytwórcę odpadów należy rozumieć:
– każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów);
– każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
– wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.”
Wobec powyższego ww. odpady winny zostać usunięte na koszt przedsiębiorcy.

Gmina jest zobowiązana do odbioru tylko odpadów komunalnych, powstających wyłącznie z bytowania człowieka. Natomiast odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych w których prowadzona jest np. działalność gospodarcza, odbierane będą na zasadach ustalonych w indywidualnej umowie zawartej przez właściciela nieruchomości z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do zawarcia dodatkowej, odrębnej umowy na wywóz odpadów komunalnych. Ponadto zabrania się dostarczania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Informacja dla Mieszkańców

Dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na:

– os. Sadowy; ul. Stryczków; ul. Rastoki; ul. Wypoczynkowa; ul. Gościejów;
os. Wróblonki,

Uprzejmie informujemy, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych w dniu
2 grudnia 2014 r., odbiór odpadów komunalnych odbędzie się niezwłocznie po ustaniu
ww. przyczyny.

Przepraszamy  za uniedogodnienia.

Zmiana zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wisła

Od 1 września 2014 roku obowiązuje zróżnicowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wisła, w zależności od liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, która nie stanowi zabudowy wielorodzinnej. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż dwie osoby niepełnoletnie, ustala się stawkę opłaty za trzecią i kolejne osoby niepełnoletnie w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą z tych osób (Uchwała Nr XXXIX/621/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/321/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty).
W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia korekty deklaracji
w Urzędzie Miejskim w Wiśle, pokój Nr 102. Korekty deklaracji powinna dokonać osoba, która składała pierwszą deklarację w ramach prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

UWAGA!!!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przypominamy, że odpady selektywnie zbierane (makulatura, tekstylia, szkło, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe), odpady wielkogabarytowe, odpady problematyczne (niebezpieczne np. baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane leki, akumulatory) oraz odpady z remontów są odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tylko za okazaniem identyfikatora z nadanym numerem ewidencyjnym. Punkt jest zlokalizowany przy ulicy Ustrońskiej 1 (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6.00-17.00 i soboty w godzinach 8.00-15.00.

Zabrania się pozostawiania odpadów przed ogrodzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przerzucania worków z odpadami za bramę wjazdową – na teren Punktu.

Zgodnie z dyspozycją artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Od dnia 16 lipca 2014 roku przy ulicy Ustrońskiej  1 w Wiśle został zainstalowany monitoring. Osoby, które będą pozostawiać odpady w miejscu niedozwolonym oraz poza godzinami otwarcia Punktu, zostaną obciążone kosztami zagospodarowania tych odpadów.