Akty prawne

Nowy system podatku śmieciowego

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o czystości i porządku w gminach. Przepisy te wprowadzają od dnia 1 lipca 2013 r. podatek śmieciowy, czyli opłatę, jaką będą musieli mieszkańcy gminy (dokładnie – właściciele nieruchomości) uiszczać do urzędu gminy (miasta). To największa i najbardziej rewolucyjna ze zmian w tej ustawie.

W roku 2013 całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce tym samym w naszej gminie . Na podstawie nowych przepisów gmina przejmie władztwo nad odpadami komunalnymi, a właściciele nieruchomości będą musieli zapłacić tzw. podatek śmieciowy. Bieżący rok jest czasem na dostosowanie przepisów lokalnych do nowych uregulowań prawnych oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców.  Obecnie odpady odbierają od nas wyspecjalizowane do tego celu przedsiębiorstwa na podstawie indywidualnych umów. Zmieni się to od lipca przyszłego roku. Gminy są zobowiązane do ogłoszenia przetargu, w wyniku którego wyłoniona zostanie firma odbierająca śmieci z obszaru gminy. Natomiast od mieszkańców za wywóz i unieszkodliwianie odpadów zostanie pobrany tzw. podatek śmieciowy. W jaki sposób będzie on naliczany oraz jaka będzie stawka tego podatku o tym zdecyduje rada gminy. Do wyboru są trzy warianty wyliczania opłaty:
•    od  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
•    od  ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
•    od powierzchni lokalu mieszkalnego.

Ustawodawca umożliwił  zastosowanie specjalnej obniżonej stawki opłaty w stosunku do osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów. Tak więc selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie promowana mniejszym podatkiem śmieciowym do zapłacenia.
W naszym mieście  podatek najprawdopodobniej będzie liczony od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, którą właściciel określi w specjalnej deklaracji składanej do  tut. urzędu. Jeszcze w tym roku Rada Miejska musi podjąć szereg uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwały te stworzą ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu „gospodarki śmieciowej.  Do uchwał obowiązkowych, które muszą być podjęte do końca 2012 roku zaliczamy m. in.: nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który określi wszystkie obowiązki, wymagania i zasady w zakresie utrzymania czystości, gromadzenia i zagospodarowania śmieci. Uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego i jest tworzony zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Ponadto niezbędne będzie podjęcie uchwał w sprawie:
•    wyboru metody ustalenia opłaty i oraz stawek opłaty,
•    terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,
•    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
•    uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców (tj. częstotliwość wywozu śmieci, zasad ich gromadzenia, segregacji itp.).

Uchwały te stworzą ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu „gospodarki śmieciowej”. Ponadto Rada może uchwalić wykaz dodatkowych dokumentów, które będą potwierdzały informacje składane w deklaracjach mieszkańców. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska – http://www.mos.gov.pl/.

Poniżej  do pobrania znajdują się uchwały Rady Miasta Wisła.

Obwieszczenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych
Obwieszczenie nr 2/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 30 listopada 2017 r. – Dz.U.

Uchwała Nr XXXIII/442/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Wisła
Uchwała Nr XXXIII/442/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 28 września 2017 r. – Dz.U.

Uchwała Nr XXXIII/441/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła
Uchwała Nr XXXIII/441/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 28 września 2017 r. – Dz.U.

Uchwała Nr XXV/326/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła
Uchwała Nr XXV/326/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 r. Dz.U.

Obwieszczenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych
Obwieszczenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 października 2013 r. – Dz.U.

Uchwała Nr XXIII/293/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr XXIII/293/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. – Dz.U.

Uchwała Nr XXII/284/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wisła
Nr XXII/284/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2016 r. – Dz.U.

Uchwała Nr XIII/174/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła
Uchwała Nr XIII/174/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. – Dz.U.

Uchwała Nr XI/133/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/401/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła
Uchwała Nr XI/133/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. – Dz.U.

Uchwała Nr III/43/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji  w podatkach i opłatach lokalnych
Uchwała Nr III/43/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 stycznia 2015 r.Dz.U.

Uchwała Nr III/42/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z tej opłaty
Uchwała Nr III/42/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 stycznia 2015 r. – Dz.U.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty
Jednolity tekst uchwały Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.
– Dz.U.

Uchwała NR XLII/651/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr XLII/651/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr XL/632/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych
Uchwała Nr XL/632/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/622/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych
Uchwała Nr XXXIX/622/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty Uchwała NR XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r.

Uchwała Nr XXXVII/584/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych.
Uchwała nr XXXVII/584/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 kwietnia 2014 r. –  Dz.U.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła.
Uchwała Nr XXXI/469/2013 z dnia 31 października 2013 r.

Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała Nr XXVIII/416/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła.
Uchwała Nr XXVIII/417/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła.
Uchwała Nr XXVII/401/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013r. Dz.U.

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości  zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła.
Uchwała Nr XXVII/401/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wisła.
Uchwała XXVII/402/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisła.
Uchwała Nr XXIII/356/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 20 grudnia 2012 r.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
Uchwała Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r.