UWAGA!!!

Pragnę poinformować, iż w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz.19), z dniem 1 lipca 2017 roku wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów. Zgodnie z ww. dokumentem od dnia 1 stycznia 2018 roku tekstylia (w tym: obuwie, odzież) stanowią odpad komunalny zmieszany i należy umieszczać je w pojemniku wraz z odpadami zmieszanymi.
->  INFORMACJA

————————————————————————————————————————-

Co nowego w selektywnej zbiórce?

Informujemy, że sposób obecnej segregacji odpadów komunalnych nie ulega zmianie, a jedynie napis widniejący na worku. Przypominamy również, że odpady wielomateriałowe (na przykład: kartony po mleku, sokach i napojach) należy wrzucać do żółtego worka.

W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. odpady selektywnie zbierane w workach oznacza się napisami:

-> worek koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.

-> worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” przeznaczony jest na szkło, w tym na odpady opakowaniowe ze szkła.

-> worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład którego wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

-> worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

————————————————————————————————————————-

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW

Informujemy, że w dniach od 1 marca 2017 r. do 14 marca 2017 r.  zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli pozbyć się np.: starych mebli, dywanów, sprzętu AGD i RTV, zgodnie z harmonogramen dla danego rejonu. Odpady należy wystawić  do godziny 7.00 w dniu odbioru, poza ogrodzeniem, w miejscu dostępnym i gwarantującym bezkolizyjny dojazd pojazdu przedsiębiorcy.

————————————————————————————————————————

Z dniem  1 stycznia 2017 roku wprowadza się zmiany dotyczące:

  1. ograniczenia masy odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,  odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości:
  • z nieruchomości wielorodzinnej (zabudowa wielomieszkaniowa) 1000 kg na jeden samodzielny lokal mieszkalny rocznie,
  • z pozostałych nieruchomości (zabudowa jednorodzinna) 1000 kg rocznie na nadany numer ewidencyjny.2. sposobu segregowania odpadów, tzn. opakowania wielomateriałowe (opakowania po mleku, sokach i napojach – tzw. Tetra Pak; opakowania po zupkach, przyprawach, lekarstwach) umieszczać należy w workach koloru żółtego razem z tworzywami sztucznymi i drobnym metalem.

Terminy wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017:

  • do dnia 5 kwietnia za styczeń, luty, marzec;
  • do dnia 5 lipca za kwiecień, maj, czerwiec;
  • do dnia 5 października za lipiec, sierpień, wrzesień;
  • do dnia 31 grudnia za październik, listopad, grudzień.

Płatności należy dokonywać w Kasie Urzędu lub poprzez zlecenie przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego, który pozostaje bez zmian.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

 

————————————————————————————————————————

Uwaga! Zmiana częstotliwości wywozu odpadów segregowanych na terenie Gminy Wisła z budynków jednorodzinnych

Przypominamy, że z dniem 1 listopada 2016 roku zmienia się częstotliwość odbioru odpadów gromadzonych selektywnie. Odpady segregowane w okresie od listopada do marca będą odbierane raz w miesiącu, natomiast w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie.

Harmonogramy dostępne są  w zakładce odbiór odpadów – http://odpady.wisla.pl/odbior-odpadow/

 

 

————————————————————————————————————————-

INFORMACJA – Firma odbierająca odpady komunalne w roku 2016

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wisła uprzejmie prosi mieszkańców, aby worki po zapełnieniu były związane (tasiemką dołączoną do worków) i opisane numerem ewidencyjnym. Ponadto zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła zabrania się gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne (np. pojemnikach, workach) gorącego popiołu.

 

Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Pobierz

INFORMACJA – GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – Pobierz

——————————————————————————————————————-

Informacja dla Mieszkańców

Dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na:

– os. Sadowy; ul. Stryczków; ul. Rastoki; ul. Wypoczynkowa; ul. Gościejów;
os. Wróblonki,

Uprzejmie informujemy, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych w dniu
2 grudnia 2014 roku, odbiór odpadów komunalnych odbędzie się niezwłocznie po ustaniu ww. przyczyny.

Przepraszamy  za uniedogodnienia.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przypominamy, że odpady selektywnie zbierane (makulatura, tekstylia, szkło, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe), odpady wielkogabarytowe, odpady problematyczne (niebezpieczne np. baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane leki, akumulatory) oraz odpady z remontów są odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tylko za okazaniem identyfikatora z nadanym numerem ewidencyjnym. Punkt jest zlokalizowany przy ulicy Ustrońskiej 1 (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6.00-17.00 i soboty w godzinach 8.00-15.00.

Zabrania się pozostawiania odpadów przed ogrodzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przerzucania worków z odpadami za bramę wjazdową – na teren Punktu.

Zgodnie z dyspozycją artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Od dnia 16 lipca 2014 roku przy ulicy Ustrońskiej  1 w Wiśle został zainstalowany monitoring. Osoby, które będą pozostawiać odpady w miejscu niedozwolonym oraz poza godzinami otwarcia Punktu, zostaną obciążone kosztami zagospodarowania tych odpadów.

———————————————————————————————————————–

 

ABC Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ABC – Nowego Systemu – POBIERZ

Firma „MIROTRANS” Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworzynce została wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Wisła i jest odpowiedzialna za wywóz odpadów stałych z Państwa nieruchomości. Firma będzie odbierać odpady segregowana, odpady wielkogabarytowe oraz będzie zajmować się obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Podwykonawcą Firmy „MIROTRANS” Sp. z o. o. jest Firma „EKO-GROŃ” z siedzibą w Wiśle. Firma ta będzie wywozić z nieruchomości odpady zmieszane.

Do końca czerwca przedstawiciele Firmy „MIROTRANS” Sp. z o. o. dostarczali worki na odpady segregowane do wszystkich nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wisła. W lipcu, kiedy będzie pierwszy odbiór odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości, należy podać odbierającemu ilość worków potrzebną na kolejny miesiąc – w następnych miesiącach worki będą wymieniane na bieżąco podczas odbiorów.

Odpady wielkogabarytowe (meble, opony, sprzęt RTV, AGD) będą odbierane z nieruchomości 1 raz w roku według ustalonego w harmonogramie terminu.

Na terenie Gminy będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie znajdował się przy Oczyszczalni Ścieków w Wiśle przy ul. Ustrońskiej 1 (adaptacja placu powinna zakończyć się do najprawdopodobniej do końca lipca). Punkt ten będzie otwarty w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 6 do 17 oraz w soboty od 8 do 15. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Do Punktu nie będą przyjmowane odpady zmieszane. Każdy mieszkaniec przywożący odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi okazać identyfikator posesji, który otrzymał z Urzędu Miejskiego.

Na stronie internetowej zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów z poszczególnych dolin oraz ulotka o tym jak należy segregować odpady. Każdy z mieszkańców otrzyma 2 naklejki z numerem ewidencyjnym posesji, które należy nakleić z boku pojemników na odpady zmieszane. Kubły nie posiadające naklejonego numeru ewidencyjnego nie będą odbierane!

Śmieci będą odbierane w wyznaczonych przez harmonogram terminach. W dniu zbiórki odpady należy wystawić w miejscu dostępnym, uzgodnionym z przedsiębiorcą i gwarantującym bezkolizyjny dojazd pojazdu zbierającego odpady.

Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych oraz Budynków Komunalnych otrzymają odrębne harmonogramy wywozu śmieci.

Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy”):
– 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
– 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne NIE SĄ zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Terminy wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
do dnia 5 kwietnia za styczeń, luty, marzec;
do dnia 5 lipca za kwiecień, maj, czerwiec;
do dnia 5 października za lipiec, sierpień, wrzesień;
do dnia 5 stycznia roku następnego za październik, listopad, grudzień.
Uchwała Nr XXXI/469/2013 z dnia 31 października 2013 r.

Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle przy ul. Plac Hoffa 3 lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy, którego numer każdy z mieszkańców otrzymał wraz z zawiadomieniem.

Aby ułatwić zapłatę tego podatku zachęcam wszystkich, którzy korzystają z bankowości internetowej, do  ustawienia stałego zlecenia przelewu – wtedy nie będzie konieczności żmudnego zlecania przelewu co miesiąc, bo odbędzie się to automatycznie. Usługa ta w większości banków jest nieodpłatna. Apeluję również, aby wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim „Wniosek o rozliczenie nadpłaty” – brak tego dokumentu spowoduje, że wpłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. z góry za cały rok) nie będą przyjmowane, lecz zwracane  z powrotem na rachunki bankowe właścicieli nieruchomości. Taka procedura wynika niestety z obowiązujących przepisów.

Zgodnie z założeniami system musi się docelowo bilansować, tzn. wpływy z opłaty muszą pokryć wszystkie wydatki związane z odbieraniem odpadów, w tym również koszty obsługi systemu oraz windykacji i egzekucji zaległości. Jeżeli wpływy będą się różniły od kosztów, gmina zobowiązana jest do takiej zmiany stawek lub zmniejszenia kosztów (np. poprzez zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów), aby dążyć do osiągnięcia równowagi. Oznacza to, że gmina nie może na tym systemie ani zarabiać ani do niego dopłacać.
Drugie półrocze 2013 roku jest okresem, w którym będzie dokonywana pierwsza analiza przychodów i kosztów systemu. Chciałoby się, aby w wyniku analizy można obniżyć stawki lub zróżnicować je dla rodzin wielodzietnych, ale w dużej mierze zależy to od tego, czy wszyscy dobrowolnie i w terminie będą tę opłatę wnosić.

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:
1) naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
2) wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień,
3) wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.) i naliczeniem niemałych kosztów z tym związanych.
Ponadto uporczywe niewpłacanie opłaty w terminie stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – stosownie do art. 57 Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 111 poz. 765 z późn. zm.).

Niezależnie od powyższego każdemu podatnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie indywidualnej ulgi w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowanie takie związane jest z koniecznością udowodnienia przez podatnika wystąpienia ważnego interesu pozwalającego na odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 33/851-38-86 lub e-mailowy: odpady@um.wisla.pl

Informacja o PSZOK tablia informacyjna